Tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp

tong-hop-cac-mau-hop-dong-mua-ban-doanh-nghiep

Stars Capital  sẽ tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp phổ biến, đầy đủ, chính xác và được các đơn vị chuyên về M&A sử dụng.

Bài viết liên quan:

Địa chỉ mua bán doanh nghiệp xây dựng uy tín tại Hà Nội, TP. HCM…

Thấy gì từ những cuộc mua bán và sáp nhập công ty tài chính?

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là gì?

Hợp đồng mua bán doanh nghiệp là sự thỏa thuận giữa hai bên, theo đó bên bán chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho bên mua. Hợp đồng này có thể được áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau, bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần,…

Do đó, hợp đồng mua bán doanh nghiệp sẽ vô cùng quan trọng trong các thương vụ M&A. Bởi lẽ giao dịch mua bán doanh nghiệp là một quá trình phức tạp đòi hỏi sự cẩn trọng và kiên nhẫn. Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quá trình này chính là việc có một hợp đồng mua bán doanh nghiệp hợp pháp và chi tiết.

Chính vì vậy, việc chuẩn bị bộ hợp đồng chính xác, đầy đủ và chặt chẽ về pháp lý cũng chính là biện pháp bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp tham gia giao dịch mua bán công ty.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm 20… tại trụ sở của Doanh nghiệp TN ……, địa chỉ ………., chúng tôi gồm có:

Bên Bán (bên A):

Ông/Bà……

CMND số ……… cấp ngày ……….. do Công an tỉnh ……… cấp

Thường trú tại: ……..

Bên Mua (bên B):

Ông/Bà……

CMND số ……… cấp ngày ……….. do Công an tỉnh ……… cấp

Thường trú tại: ……..

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán Doanh nghiệp TN ……. với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Đối tượng mua bán:

– Tên Doanh nghiệp TN ……… giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số …….. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày ………

– Địa chỉ: ………….

– Vốn đầu tư: ………. đồng

Điều 2: Giá bán

– Toàn bộ giá bán Doanh nghiệp TN ………. là………………………….

– Các khoản chi phí thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp do bên B thanh toán.

Điều 3: Thanh toán

– Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt

– Thời hạn thanh toán: ngay sau khi hợp đồng ký kết.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

– Bên A có quyền nhận đủ và đúng thời hạn số tiền bán doanh nghiệp được quy định tại điều 2 của hợp đồng này.

– Bên A có nghĩa vụ bàn giao doanh nghiệp cho bên B gồm: Giấy tờ sổ sách chứng từ, con dấu liên quan đến doanh nghiệp; tài sản của doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với bên thứ ba.

– Trong trường hợp Bên A không bàn giao đủ các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp mà gây thiệt hại cho bên B cũng như doanh nghiệp sau này thì bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

– Bên A có trách nhiệm cùng Bên B hoàn tất nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp đối với nhà nước cũng như đối với bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật cho đến khi việc bán doanh nghiệp được hoàn tất.

– Bên A có trách nhiệm thông báo việc mua bán doanh nghiệp tới các cơ quan Nhà nước hữu quan và các đối tác cũng như khách hàng có liên quan.

– Bên A cam kết đến thời điểm hợp đồng có hiệu lực, doanh nghiệp không có bất cứ khoản nợ nào với bên thứ ba.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

– Bên B có quyền yêu cầu bên A cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cũng như các giấy tờ, sổ sách, tài liệu, hóa đơn, chứng từ, con dấu cần thiết và tài sản của doanh nghiệp.

– Bên B có quyền yêu cầu Bên A giúp đỡ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đó mà doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết mà nếu không có sự tham gia của Bên A thì việc giải quyết sẽ gặp khó khăn

– Ngay khi hợp đồng có hiệu lực và hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân dương quốc, Bên B có quyền chính thức tiếp quản và điều hành toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Bên B phải thanh toán đầy và đúng thời hạn số tiền quy định tại điều 2 hợp đồng này cho Bên A.

– Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực và việc sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được hoàn tất, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước nhà nước và các bên thư ba có liên quan khác.

Điều 5: Phạt hợp đồng

– Phạt chậm thanh toán: ….% giá trị của hợp đồng/tháng

– Phạt chậm bàn giao doanh nghiệp: …..% giá trị của hợp đồng/tháng

Điều 6: Điều khoản tranh chấp

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu giữa các bên có xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết bằng con đường thương lượng, hòa giải trên cơ sở thiện chí và hợp tác giữa các bên

– Nếu việc thương lượng không đạt kết quả thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua con đường Tòa án.

Điều 7: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

– Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh mà chưa được quy định trong hợp đồng thì các bên có thể cùng nhau thỏa thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng. Mọi sự thay đổi đều phải thể hiện bằng văn bản, có xác nhận của hai bên.

Điều 8: Hiệu lực hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi các bên đã hoàn tất toàn bộ mọi nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng.

Điều 9: Điều khoản cuối cùng

– Các bên có nghĩa vụ tôn trọng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng và cùng nhau thực hiện nội dung hợp đồng này trên cơ sở thiện chí và hợp tác.

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký tên và được lập thành bốn bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu lại công ty, 01 bản nộp Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế họach và Đầu tư.

Bên bán                                                                                              Bên mua

Ký tên và ghi rõ họ tên                                                                        Ký tên và ghi rõ họ tên

Mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

HỢP ĐỒNG MUA BÁN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN……………..

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm 20… tại ………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN BÁN (Bên A):

Họ và tên………………. Giới tính: …………………

Sinh ngày: …………………. Dân tộc ………… Quốc tịch ………………

Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:……………………..

CMND/CCCD số: ………………. Do ……………… cấp ngày …………………

Hộ khẩu thường trú: ………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………….

BÊN MUA (Bên B):

Họ và tên………………. Giới tính: …………………

Sinh ngày: …………………. Dân tộc ………… Quốc tịch ………………

Chủ Doanh nghiệp Tư nhân:……………………..

CMND/CCCD số: ………………. Do ……………… cấp ngày …………………

Hộ khẩu thường trú: ………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………….

Cùng thoả thuận và nhất trí ký kết hợp đồng mua bán Doanh nghiệp Tư nhân…………với

các điều khoản và điều kiện sau:

ĐIỀU 1: Đối tượng mua bán

Tên Doanh nghiệp: …………………………Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………do……………………….. cấp ngày …………..

Địa chỉ trụ sở: …………………………

Điện thoại: ……………. / ………………..

Ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh:

………………………

………………………

Vốn đầu tư ban đầu: ……………. VNĐ (.              )

ĐIỀU 2. Giá bán

Toàn bộ giá bán Doanh nghiệp tư nhân ……là VNĐ (Bằng chữ: …………….)

Các khoản chi phí thuộc về việc thực hiện đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp do Bên B thanh toán.

ĐIỀU 3. Thanh toán

Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A một lần bằng tiền mặt

Thời hạn thanh toán: ngay sau khi hợp đồng này ký kết.

ĐIỀU 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên

4.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A

4.1.1.  Bên A có quyền nhận đủ và đúng thời hạn số tiền chuyển nhượng quy định tại Điều 2 Hợp đồng này;

4.1.2.  Bên A có nghĩa vụ bàn giao Doanh nghiệp cho Bên B bao gồm: Giấy tờ sổ sách chứng từ, con Dấu liên quan đến Doanh nghiệp; tài sản của Doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp Tư nhân              đối với bên thứ ba;

4.1.3.  Trong trường hợp Bên A không bàn giao đủ các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình kinh doanh thực tế của Doanh nghiệp mà gây thiệt hại cho Bên B cũng như Doanh nghiệp tư nhân sau này thì Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm;

4.1.4.  Bên A có trách nhiệm cùng Bên B hoàn tất nghĩa vụ pháp lý của Doanh nghiệp đối với Nhà nước cũng như đối với bên thứ ba khác theo quy định của pháp luật cho đến khi việc chuyển nhượng được hoàn tất;

4.1.5.  Bên A có trách nhiệm thông báo việc mua bán Doanh nghiệp tư nhân ……………….

tới các cơ quan Nhà nước hữu quan và các đối tác cũng như khách hàng có liên quan;

4.1.6.  Bên A cam kết đến thời điểm Hợp đồng có hiệu lực, Doanh nghiệp tư nhân

……………….. không có bất cứ khoản nợ nào với bên thứ ba ./.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

4.2.1.  Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp tất cả các thông tin cần thiết cũng như các giấy tờ, sổ sách, tài liệu, hgoá đơn, chứng từ, con dấu cần thiết và tài sản của Doanh nghiệp tư nhân

4.2.2.  Bên B có quyền yêu cầu Bên A giúp đỡ và cùng tham gia giải quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh trước đó của Doanh nghiệp trong các trường hợp cần thiết mà nếu không có sự tham gia cỉa Bên A thì việc giải quyết sẽ gặp khó khăn;

4.2.3.  Ngay khi Hợp đồng có hiệu lực và hoàn tất thủ tục pháp lý cần thiết cho việc sử đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh ngiệp tư nhân              , Bên B có quyền

chính thức tiếp quản và điều hành toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp;

Bên B phải thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền quy định tại Điều 2 hợp đồng này cho Bên A;

4.2.4.  Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực và việc sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân ………………… được hoàn tất, Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động và nghĩa vụ của Doanh nghiệp tư nhân trước Nhà nước và các bên thứ ba có liên qua khác.

ĐIỀU 5: Phạt hợp đồng

Phạt chậm thanh toán: 2% giá trị của hợp đồng/tháng

Phạt chậm bàn giao Doanh nghiệp: 5% giá trị của hợp đồng/tháng

ĐIỀU 6: Điều khoản tranh chấp

Trong quá trình thiực hiện hợp đồng, nếu giữa các bên có xảy ra tranh chấp thì tranh chấp đó trước hết sẽ được giải quyết bằng con đường thương lượng, hoà giải trên cơ sở thiện chí và hợp tác giữa các bên.

Nếu việc thương lượng không đạt kết quả thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp thông qua con đường Toà án.

ĐIỀU 7: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có vấn đề gì phát sinh mà chưa được quy định trong Hợp đồng này thì các bên có thể cùng nhau thoả thuận bổ sung, sửa đổi nội dung hợp đồng. Mọi sự thay đổi đều phải thể hiện bằng văn bản, có xác nhận của hai bên.

ĐIỀU 8: Hiệu lực của Hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi các bên đã hoàn tất toàn bộ mọi nghĩa vụ được ghi nhận trong hợp đồng.

ĐIỀU 9: Điều khoản cuối cùng

Các bên có nghĩa vụ tôn trọng các điều khoản đã được cam kết trong hợp đồng và cùng nhau thực hiện nội dung hợp đồng này trên cơ sở thiện chí và hợp tác.

Hợp đồng được lập thành bản bằng tiếng Việt và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ              bản, 01 bản gửi cho cơ quan đăng ký kinh doanh, 01 bản lưu tại Doanh nghiệp.

                 BÊN MUA                                                                              BÊN BÁN

(Ký tên, đóng dấu)                                                                               (Ký tên, đóng dấu)

Mẫu hợp đồng mua bán công ty TNHH một thành viên

Bên chuyển nhượng ( bên bán):

Ông/Bà: …………..

Chứng minh nhân dân số: …..   Ngày cấp: ………. Nơi cấp: Công an …..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …

Bên nhận chuyển nhượng ( bên mua):

Ông/Bà: …………..

Chứng minh nhân dân số: …..   Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: Công an …..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …….

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng phần vốn góp với các thỏa thuận sau:

Điều 1: Trong thời gian qua Ông/Bà……..có góp vốn vào Công ty TNHH một thành viên … với giá trị là … tương ứng tỷ lệ 100 % vốn điều lệ công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……, do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh………, cấp ngày…………………..

Điều 2: Hai bên cùng thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ số vốn nói trên với giá chuyển nhượng là …. đồng ( viết bằng chữ).

Điều 3: Hai bên có nghĩa vụ thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp để Công ty TNHH một thành viên … hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên B có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của bên A với tư cách là chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên …….. kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp.

Điều 4:  Điều khoản về giải quyết tranh chấp

Điều 5: Hai bên cùng cam kết những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự. Việc giao kết hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. Hai bên có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Điều 6: Hai bên đã đọc, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng trước khi ký tên vào hợp đồng.

Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm………..và được lập thành ……….bản có giá trị như nhau.

                      BÊN MUA                                                                             BÊN BÁN

Mẫu hợp đồng mua bán công ty cổ phần

Lưu ý: Đây chỉ là mẫu tham khảo không nên áp dụng vào việc ký kết hợp đồng thực tế.

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm ……

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ………………………………………………………….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Căn cứ vào Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm …., tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………….

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Họ và tên: ……………………..  Giới tính: ……………………..

Ngày sinh: …………… Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………………..

Chứng minh nhân dân số:  ……………………..  Ngày cấp: ……………………..

Nơi cấp: ……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………..

Số cổ phần sở hữu trong công ty: …………cổ phần tương ứng ………… VNĐ (………… đồng) chiếm …………vốn điều lệ

Số cổ phần chuyển nhượng: …………cổ phần tương ứng …………VNĐ (………… đồng) chiếm …………vốn điều lệ.

Số cổ phần sau khi chuyển nhượng: …………

Ông..………cam kết không có bất kỳ một khiếu nại hoặc thắc mắc gì đối với việc chuyển nhượng trên. Công ty cam kết đã thanh toán đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho Ông …………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Họ và tên: …………………….. Giới tính: ……………………..

Ngày sinh: …………… Dân tộc: …………… Quốc tịch: ……………………..

Chứng minh nhân dân số:  …………………Ngày cấp: ……………………..

Nơi cấp: ……………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………..

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên cùng đi đến thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty ………………………………….. với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội dung hợp đồng:

Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng phần vốn đã góp vào công ty cho bên nhận chuyển nhượng là: ………… cổ phần tương ứng …………VNĐ (…………………… đồng) chiếm ………… vốn điều lệ.

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán:

Bên nhận chuyển nhượng thanh toán cho bên chuyển nhượng theo đúng phần vốn (hoặc giá trị phần vốn chuyển nhượng) đã nêu tại Điều 1 của hợp đồng.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam qua tài khoản ngân hàng

Thời hạn thanh toán : Thanh toán 1 lần ngay sau khi ký hợp đồng.

Điều 3: Trách nhiệm của các bên:

3.1.Bên chuyển nhượng:

Bên chuyển nhượng có trách nhiệm chuyển toàn bộ số cổ phần như đã cam kết cho bên nhận chuyển nhượng ngay sau khi ký kết hợp đồng.

Bên chuyển nhượng sẽ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình trong Công ty đối với phần vốn góp chuyển nhượng kể từ ngày ký Hợp đồng này và không có thắc mắc gì về việc chuyển nhượng trong Công ty.

3.2.Bên nhận chuyển nhượng:

Có nghĩa vụ thanh toán đúng và đầy đủ cho bên chuyển nhượng theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng;

Bên nhận chuyển nhượng sẽ kế thừa quyền và nghĩa vụ của Bên chuyển nhượng trong Công ty kể ngày ký Hợp đồng này và không có thắc mắc gì về việc chuyển nhượng trong Công ty.

Điều 4: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng được lập thành 04 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản, một bản lưu tại Công ty, một bản gửi đến phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư thành phố……..

      BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                                                  BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

         (kí và ghi rõ họ tên)                                                                      (kí và ghi rõ họ tên)

Việc sử dụng các mẫu hợp đồng mua bán doanh nghiệp phù hợp giúp bạn tiết kiệm thời gian và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc và hiểu rõ từng điều khoản trước khi ký kết hợp đồng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của chúng tôi ngay hôm nay.

Lưu ý: Bài viết này chỉ cung cấp thông tin chung và không thay thế cho tư vấn pháp lý chuyên nghiệp. Hãy tham khảo ý kiến của một luật sư hoặc chuyên gia pháp lý trước khi ký kết bất kỳ hợp đồng nào.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 0963307675
  • stargroups488@gmail.com
  • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
  • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp