Chuyển nhượng cổ phần

Mua cổ phần của Stars Capital và trở thành cổ đông là hình thức góp vốn vào công ty chúng tôi để cùng nhau kinh doanh, chia sẻ lợi nhuận trong dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển của công ty. Hiện tại, Stars Capital đang phát hành các loại cổ phần sau:

Cổ phần phổ thông

Cổ đông có quyền dự họp, phát biểu, biểu quyết tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Được công ty hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được thoả thuận trước.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Được trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phiếu phổ thông/mức ổn định hằng năm nhưng bị loại trừ quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đông hay đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Quy trình giao dịch cổ phần

Nhà đầu tư có thể mua bán/ chuyển nhượng cổ phần của Stars Capital. Các bước được thực hiện như sau:

01

Liên hệ với Stars Capital

Liên hệ với Stars Capital qua
Hotline 0984 168 913 để được tư vấn.

02

Thỏa thuận điều kiện

Bao gồm đàm phán các điều kiện của việc mua bán cổ phần, bao gồm số lượng cổ phần, giá cả, điều kiện thanh toán và bất kỳ điều khoản nào liên quan đến việc mua bán.

03

Ký hợp đồng

Sau khi thỏa thuận các điều kiện mua bán, hai bên sẽ ký kết hợp đồng mua bán cổ phần hoặc các văn bản liên quan khác

04

Thanh toán

Sau khi ký hợp đồng, người mua cổ phần sẽ thực hiện thanh toán tương ứng với giá trị cổ phần đã thỏa thuận. Người bán sau đó sẽ chuyển quyền sở hữu cổ phần sang cho người mua

05

Hoàn thành

Thực hiện các thủ tục bổ sung trong trường hợp cần thiết