Doanh thu và lợi nhuận các công ty dược như thế nào?