Các khoản chi không được trừ khi tính chi phí chuyển nhượng vốn