Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH

Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên như thế nào? 

Stars Capital Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn một thành viên) là một loại hình doanh nghiệp phổ biến, thường được thành lập bởi một tổ chức làm chủ sở hữu. Để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững, một cơ cấu tổ chức quản lý chặt chẽ và phù hợp là một yếu tố quan trọng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH và vai trò quan trọng mà từng cơ quan quản lý đó đảm nhận.

1. Cơ cấu tổ chức quản lý:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu có hai mô hình tổ chức quản lý chính như sau:

a) Mô hình A: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Mô hình A cho phép công ty có một người đứng đầu, có thể là Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Người đứng đầu có vai trò quan trọng trong việc định hướng chiến lược, đưa ra quyết định quan trọng và đảm bảo hoạt động của công ty được thực hiện đúng theo kế hoạch.

b) Mô hình B: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

Mô hình B cho phép công ty có Hội đồng thành viên và một người đứng đầu, cũng có thể là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao cấp, tham gia vào quyết định chiến lược, kiểm soát hoạt động của công ty và đưa ra các quyết định quan trọng.

2. Ban kiểm soát (đối với công ty có chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước):

Nếu công ty có chủ sở hữu là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 88 của Luật Doanh nghiệp, thì công ty phải thành lập Ban kiểm soát. Ban kiểm soát có nhiệm vụ giám sát và kiểm tra hoạt động của công ty, đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản và thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty được thực hiện đúng quy định pháp luật.

3. Người đại diện theo pháp luật:

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật, đại diện cho công ty trong các giao dịch và hoạt động pháp lý. Người đại diện này phải giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Quyền và nghĩa vụ của cơ cấu quản lý:

Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan. Nhiệm vụ chính của cơ cấu quản lý là định hướng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh, quản lý hoạt động hàng ngày và đảm bảo hoạt động của công ty đạt được hiệu quả và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, cơ cấu quản lý còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Hội đồng thành viên (nếu áp dụng):

Nếu công ty chọn mô hình quản lý có Hội đồng thành viên, hội đồng này gồm từ 3 đến 7 thành viên, được bổ nhiệm và miễn nhiệm bởi chủ sở hữu công ty. Hội đồng thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty và công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

6. Chủ tịch công ty (nếu áp dụng):

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty có vai trò quan trọng trong việc đại diện cho chủ sở hữu công ty và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

7. Giám đốc, Tổng giám đốc:

Công ty có thể bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có nhiệm kỳ không quá 5 năm và có vai trò điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc bao gồm:

  • Thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
  • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.
  • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty.
  • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty.
  • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
  • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
  • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty và sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
  • Tuyển dụng lao động và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Tóm lại, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu cần phải được tổ chức chặt chẽ và hợp lý. Mỗi thành viên trong cơ cấu quản lý đều có vai trò, quyền và trách nhiệm riêng biệt nhằm đảm bảo công ty hoạt động hiệu quả, tuân thủ pháp luật và đạt được mục tiêu kinh doanh của mình trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Trên đây là lý giải cho thắc mắc Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để cơ cấu doanh nghiệp mình tốt hơn.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà VinaConex2, Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 0984 168 913
  • stargroups488@gmail.com