Khái niệm M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán