Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chính thức bị khởi kiện