Cổ phiếu CEO phát hành thêm khi nào được giao dịch