Cơ cấu lại thời hạn trả nợ bao gồm những thủ tục gì?