Các hình thức M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán