Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Vinamilk và Vingroup

Stars Capital – Cơ cấu tổ chức giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh bằng cách chia công việc thành các bộ phận nhỏ hơn và phân bổ nguồn lực hiệu quả. Nó cũng tạo điều kiện để các nhân viên hiểu rõ vị trí của họ trong tổ chức và cách họ đóng góp vào sự thành công chung của doanh nghiệp.

Hãy cùng Stars Capital tìm hiểu về sơ đồ cơ cấu tổ chức trong cơ cấu doanh nghiệp của Vinamilk và Vingroup nhé

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Vinamilk

1. Các cấp trong cơ cấu tổ chức Vinamilk

Theo sơ đồ cơ cấu tổ chức Vinamilk, các cấp trong công ty được phân tầng theo thứ tự sau: cấp quản trị tối cao, cấp quản trị trung gian, cấp quản trị cơ sở và công nhân viên.

cơ cấu tổ chức bộ máy Vinamilk

Tổng quan về cơ cấu tổ chức của công ty Vinamilk

2. Phân tích sơ đồ tổ chức, cơ cấu bộ máy của Vinamilk

Thông qua sơ đồ trên, Vinamilk hiện có các bộ phận chức năng như sau:

 •  Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông của cơ cấu tổ chức Vinamilk bao gồm tất cả cổ đông – những người có quyền biểu quyết từ cổ đông phổ thông đến cổ đông ưu đãi biểu quyết. Đại hội đồng chính là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

Đại hội cổ đông sẽ có quyền quyết định phương án kinh doanh và nhiệm vụ đảm bảo sản xuất dựa trên các định hướng phát triển của công ty. Ngoài ra, đại hội đồng cổ đông còn có thể quyết định sửa đổi hay bổ sung vào vốn điều lệ của công ty.

Một số quyền hạn khác của hội đồng cổ đông là bầu hoặc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hay quyết định giải thể, tổ chức lại công ty.

 • Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chính là cơ quan quản lý cao nhất trong cơ cấu tổ chức Vinamilk. Vị trí này có toàn quyền nhân danh doanh nghiệp quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến mục tiêu, quyền lợi công ty, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị của Vinamilk do đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm một chủ tịch hội đồng quản trị và 10 đại hội đồng cổ đông.

 • Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

Giám đốc hay Tổng giám đốc công ty trong cơ cấu tổ chức Vinamilk là người điều hành các công việc kinh doanh của công ty. Vị trí này sẽ do hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm một người trong số hội đồng hoặc tuyển dụng nhân sự mới.

Hiện nay, Tổng giám đốc của Vinamilk là bà Mai Thị Kiều Liên. Bà được xem là người đã giúp đưa thương hiệu Vinamilk lên bản đồ thế giới với nhiều đóng góp cho công ty và xã hội.

Những chiến lược và quyết định sáng suốt của bà đã giúp Vinamilk liên tục đầu tư, cải tiến, đem lại nhiều sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng trong nước. Đồng thời, mảng xuất khẩu, kinh doanh quốc tế của công ty cũng đạt được nhiều thành tựu ấn tượng.

 • Ban kiểm soát

Ban kiểm soát trong cơ cấu tổ chức bao gồm 4 thành viên do đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của ban kiểm soát được bầu là 5 năm. Các thành viên sẽ được bầu lại và số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban kiểm soát có chức năng và nhiệm vụ kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực, mức độ cẩn trọng trong quá trình quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh. Các hoạt động kiểm tra, giám sát bao gồm công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông một cách hợp pháp. Đặc biệt, đơn vị này sẽ hoạt động độc lập với hội đồng quản trị và ban giám đốc.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp VinGroup

1. Các cấp trong cơ cấu tổ chức VinGroup

Cơ cấu tổ chức của tập đoàn VinGroup bao gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và hội đồng quản trị.

Tổng quan về cơ cấu tổ chức của công ty VinGroup

2. Phân tích sơ đồ tổ chức, cơ cấu bộ máy của VinGroup

 • Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định quyền lực nhất của công ty. Bộ phận này bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo các Điều khoản của công ty.

 • Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Vin bao gồm 9 thành viên cùng với trách nhiệm và quyền hạn đi cùng như sau:

 1. Lập kế hoạch phát triển và quyết toán ngân sách hàng năm của công ty.
 2. Lập mục tiêu hoạt động hàng năm dựa trên mục tiêu chiến lược đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.
 3. Báo cáo tất cả kết quả kinh doanh, cổ tức dự kiến, tài khoản hợp nhất.
 4. Thực hiện chiến lược kinh doanh và các điều khoản và điều kiện cho đại hội.
 5. Xây dựng cơ cấu tổ chức cùng quy chế hoạt động của công ty
 6. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo nội quy Hội đồng quản trị
 • Ban giám đốc

Cơ cấu tổ chức của tập đoàn Vingroup trong ban tổng giám đốc hiện có bà Lê Thị Thu Thủy đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc cùng 5 Phó Tổng Giám đốc khác hỗ trợ công tác quản lý. Bộ phận này chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của đại hội đồng và của hội đồng quản trị và đặc biệt. Đồng thời, họ công bố các quyết định liên quan đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của tập đoàn.

 • Ban kiểm soát

Nhóm ban kiểm soát thường có 5 thành viên chính và người đứng đầu ban kiểm soát hiện nay là ông Nguyễn Thế Anh. Nhiệm vụ của Ban kiểm soát là:

 1. Theo dõi hội đồng quản trị và ban điều hành trong công tác quản lý và điều hành tập đoàn.
 2. Kiểm tra tính pháp lý và trung thực, siêng năng trong việc điều hành công ty và quản lý cũng như kiểm toán, thống kê, đánh giá các báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và bán niên.
 3. Trình bày các biện pháp thay đổi, cải tiến và bổ sung hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng.

Trên đây là sơ đồ và phân tích sơ đồ cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp Vinamilk và Vingroup. Hy vọng qua bài viết trên, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm để cơ cấu doanh nghiệp mình tốt hơn.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà VinaConex2, Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

 • Điện thoại: 0984 168 913
 • stargroups488@gmail.com