Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp? Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là sự phân chia và sắp xếp các nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tài chính của mình.

Cơ cấu nguồn vốn là gì?

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp là sự phân chia và sắp xếp các nguồn vốn mà doanh nghiệp sử dụng để thực hiện hoạt động kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tài chính của mình. Các nguồn vốn này được sử dụng để đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng và thực hiện các dự án mới.

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp thường bao gồm các thành phần sau:

  1. Vốn tự có (Equity Capital): Đây là số tiền mà chủ sở hữu hoặc các cổ đông góp vào doanh nghiệp. Vốn tự có không yêu cầu trả lại và thường bao gồm vốn góp ban đầu từ người sáng lập doanh nghiệp và lợi nhuận tích lũy từ hoạt động kinh doanh.
  2. Vốn vay (Debt Capital): Đây là số tiền mà doanh nghiệp vay từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như ngân hàng, tổ chức tài chính hoặc các nhà đầu tư khác. Vốn vay phải trả lại theo thời hạn và thường kèm theo lãi suất. Việc sử dụng vốn vay giúp tăng cường khả năng đầu tư và mở rộng, nhưng cũng đi kèm với các rủi ro liên quan đến việc không thể trả nợ.
  3. Vốn dự phòng (Reserves): Là một phần lợi nhuận sau thuế được doanh nghiệp tích lũy lại từ các năm hoạt động trước đó. Vốn dự phòng có thể sử dụng để đầu tư vào các hoạt động kinh doanh mới hoặc để đảm bảo ổn định tài chính trong tương lai.
  4. Vốn từ hợp tác xã và cổ đông chiến lược: Đây là các đối tác có lợi ích chiến lược và định hướng chung với doanh nghiệp, họ có thể góp vốn hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.
  5. Tiền vay từ bạn bè và gia đình (Friends and Family): Trong giai đoạn khởi đầu, doanh nghiệp có thể huy động vốn từ bạn bè, gia đình hoặc những người thân thiết khác.

Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp? Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn

Các chỉ tiêu phân tích cơ cấu nguồn vốn:

Với một doanh nghiệp nào đó nếu chúng ta nhìn trên cơ cấu nguồn vốn của họ ta thấy họ rất chú trọng đến mối quan hệ giữa nợ phải trả và vốn chủ sở hữu trong nguồn vốn của doanh nghiệp. Cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

(1) Hệ số nợ

 Hệ số nợ = Tổng nợ / Tổng nguồn vốn (hoặc Tổng tài sản)

Hệ số nợ phản ánh nợ phải trả chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp hay trong tài sản của doanh nghiệp bao nhiêu phần trăm được hình thành bằng nguồn nợ phải trả.

(2) Hệ số vốn chủ sở hữu

Hệ số vốn chủ sở hữu = Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (hoặc Tổng tài sản)

Hệ số này phản ánh vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp. Nhìn trên tổng thể, nguồn vốn của doanh nghiệp được hình thành từ hai nguồn: vốn chủ sở hữu và nợ phải trả.

Do vậy có thể xác định

Hệ số nợ = 1 – Hệ số vốn chủ sở hữu

hay

Hệ số vốn chủ sở hữu = 1 – Hệ số nợ

Cơ cấu nguồn vốn còn được phản ánh qua hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu (kí hiệu D/E)

(3) Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng nợ / Nguồn vốn chủ sở hữu

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà VinaConex2, Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 0984 168 913
  • stargroups488@gmail.com