Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (4-8/12/2023)